درباره من

به نام حق
 
کیستم من؟
چیستم من؟
عابری سرگردان
در خیابان حیات
یا درخت بی برگ
آرزومند یکی برگ بر این پیکر فرسوده  و  زرد
کیستم من؟
چیستم من؟
عنچه ای نشکفته
نچسبیده خیس شبنم هرگز
هر نفس می شکنم 
من ندیده رخ هیچ گلی پژمردم
چه کنم هیچ نسیمی مرا یاد نکرد.
 
درباره وب
خوب گوش کردن را یاد بگیریم
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند...