۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

هتل کاروستاهل

🏨هتل کاروستاهتل عجیبی ست که باشماهمانند یک زندانی رفتارمیکنند!قبل ازورودازمیهمانان امضاگرفته میشودوطبق آن میهمان قبول میکندکه بااوهمانند یک زندانی واقعی رفتارشود‼️

زنده ماندن

🔼5حیوانی که پس از مرگ زنده می مانند!

درباره وب
خوب گوش کردن را یاد بگیریم
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند...