درباره من

به نام حق

کیستم من؟
چیستم من؟
عابری سرگردان
در خیابان حیات
یا درخت بی برگ
آرزومند یکی برگ بر این پیکر فرسوده  و  زرد
کیستم من؟
چیستم من؟
عنچه ای نشکفته
نچسبیده خیس شبنم هرگز
هر نفس می شکنم 
من ندیده رخ هیچ گلی پژمردم
چه کنم هیچ نسیمی مرا یاد نکرد.